Privacy verklaring

Privacy & disclaimer

PRIVACYVERKLARING
Wij nemen uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens zorgvuldig. In deze Verklaring vindt u een overzicht van welke gegevens wij verwerken, waarom wij deze verwerken (grondslag) en hoe wij met de gegevens omgaan.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT
Afhankelijk van de grondslag (reden) van de gegevensverwerking, betreft het één of meerdere van onderstaande categorieën.
i. Naam
ii. E-mail
iii. Telefoon
iv Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
v. Locatiegegevens
vi. Gegevens over uw activiteiten op onze website
vii. IP-adres
viii. Internetbrowser en apparaattype

WAAROM EN HOE LANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
Wij verwerken uw gegevens om te volgende redenen:
i. Om u te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
ii. Om u onze nieuwsbrief toe te sturen wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld.
iii. Ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van (ver)bouwplannen.
v. Om goederen en diensten bij u af te leveren.
vi. Om u desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier.
vii. Om uw kandidatuur in het kader van een sollitatieprocedure mee te nemen en uw geschiktheid te bepalen voor een mogelijke functie.
viii. Om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

BEWAARTERMIJNEN
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via info@aannemersbedrijfmesa.nl

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om:
-uw persoonsgegevens in te zien
-een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen
-een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken
-verwijdering van gegevens aan te vragen
-uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders
-een klacht in te dienen zoals verder omschreven in de volgende paragraaf

KLACHTRECHT
Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpen wij u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@cmprojectontwikkeling.nl
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Meer informatie vindt u via deze link

DISCLAIMER
CM Projectontwikkeling Nederland heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. CM Projectontwikkeling Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet – behoorlijk – functioneren van de website.

AUTEURSRECHTEN
Van deze website mag niets zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van CM Projectontwikkeling Nederland worden gekopieerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.